درخواست صدور لیبل

در راستای عرضه سرویس بهینه و مداوم و سرعت بخشیدن در ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان، سریر سرویس در نظر دارد نسبت به پذیرش نمایندگی صدور گارانتی در نقاط مختلف اقدام کند. لذا از هریک از همکاران گرامی که توانایی پذیرش این مسئولیت را دارند درخواست میشود اقدام به تکمیل فرم درخواست نمایندگی نموده تا پس از ارسال در صورت تامین شرایط طرفین همکاری صورت پذیرد.

تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
مقدار وارد شده می بایست به صورت درقالب ایمیل باشد.
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
عبارت امنیتی
عبارت امنیتی وارد شده با تصویر تطابق ندارد