شرایط خصوصی گارانتی هارد دیسک


  • شرایط خصوصی گارانتی هارد دیسک

    موارد خاص که موجب نقض گارانتی هارد ديسک می گردد:

    1­-    هرگونه آثار شکستگی، تغییر رنگ و سوختگی بر روی PCB موج­ب ابطال گارانتی می گردد.2-    هرگونه آثار آسیب فیزیکی مانند ضزبه، شکستگی ، خمیدگی، زنگ زدگی، خراشیدگی بر روی بدنه موجب ابطال گارانتی می گردد.3-    هرگونه تاثیر مایعات، رسوب، پوسیدگی موجب ابطال گارانتی می گردد.4-    هر گونه خدشه به برچسب اصلی دستگاه و سایر برچسب ها و هلوگرامها، موجب ابطال گارانتی می گردد.5-    عدم تطابق PCB با بدنه هارد و هرگونه دستکاری و تغییرات فیزیکی موجب ابطال پشتیبانی می شود.6-    توجه کنید که اطلاعات داخل هارد شامل گارانتی نمی گردد.­