33

برای آن که بدانید آیفون های XS تا چه میزان در برابر آب مقاوم هستند، این ویدیو را ببینید.

منبع: ww.cnet.com