67

برای یاد گرفتن تنظیمات اولیه Google Home Speaker به صورت تصویری، با سریر سرویس همراه شوید.


منبع: www.cnet.com