شرايط خصوصی گارانتی درایو نوری


 • شرايط خصوصی گارانتی درایو نوری

  موارد خاص که موجب نقض گارانتی رايگان درايوهای نوری می‌گردد:  

  1.    باز شدن بدنه درایو به هر طریق.2.    سوختن قسمت الکترونیکی به دلیل ایراد منبع تغذیه، و یا نوسانات برق. (به تشخیص کارشناسان سریر)3.    شکسته شدن پین‌های پورت M/S, POWER, IDE­4.    شکسته شدن سینی (TRAY) یا هر یک از اجزاء درایو.5.    ایرادات مکانیکی درایوهای SLOT به دلیل قراردادن نادرست CD در شکاف مربوطه.6.در صورت وارد شدن اجسام متفرقه به داخل درایو، این دستگاه در مرکز خدمات سریر بازشده و قطعه مورد نظر به مشتری عودت داده می‌شود. لیکن در صورتی که اجسامی به غیر از CD ,DVD های متعارف موجب آسیب رساندن به عملکرد درایو شود، ضمانت قطعه نقض  می‌گردد.

   

  پشتيبانی: 

  1.   خرد شدن CD داخل دستگاه و سوختن چيپ اصلی (به شرط اينكه ناشی از منبع تغذيه نباشد) موجب نقض گارانتی نمی شود و شاملگارانتی است.