شرايط خصوصی گارانتی CPU


  • شرايط خصوصی گارانتی CPU

    موارد خاص که موجب نقض گارانتی CPU می گردد: ­

    1-عدم تطابق سریال لیبل گارانتی با مشخصات سی پی یو موجب به ابطال گارانتی می‌شود.2- هرگونه آثار آسیب فیزیکی مانند ضزبه، شکستگی و خمیدگی شدید پایه ها، زنگ زدگی، خراشیدگی بر روی بدنه موجب ابطال گارانتیمی‌شود.3- هر گونه سوختگی الکترونیکی که موجب بوت نشدن سیستم بشود موجب ابطال گارانتی می‌شود.4- بطور کلی فقط مواردی که CPU باعث هنگ یا ریست سیستم می گردد شامل گارانتی می‌شود.