مشکل دستگاه: دستگاه فقط با باتری روشن میشود و شارژ نمی شود.