38

این ویدیوی 1 دقیقه ای شما را با 5 نرم افزار مخصوص تماس تصویری گروهی آشنا میکند.

  • Instagram
  • Facebook Messenger
  • Snapchat
  • Whatsapp
  • Skype

منبع: ww.cnet.com