قرارداد تست و ارزیابی کالا

تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی است
تکمیل این فیلد الزامی استانتخاب حداقل یکی از این موارد الزامی است

نکات مهم :

  1. با توجه به اینکه عموما اطلاعات فنی و راهنمای تست و ارزیابی قابل استنادی برای کالا ها و محصولات وجود ندارد، در هنگام بازکردن دستگاه احتمال آسیب بدنه دستگاه و یا کابلهای ارتباطی دور از ذهن نیست، البته با توجه به تجارب و مهارت های قبلی سعی می شود که از این احتمال کاسته شود.
  2. بعضی از محصولات مانند منابع تغذیه ممکن است در هنگام تست توان واقعی دچار آسیب شده و صدمه ببینند البته اینگونه احتمالات در مورد دستگاه ها و محصولات دیگر هم امکان پذیر بوده و ممکن است در تست ها صدمه ببینند.
  3. از زمان تایید نهایی فرم و تسویه حساب کامل گزارش نهایی بررسی کالا ظرف حداکثر یک هفته کاری فراهم خواهد شد .
عبارت امنیتی
عبارت امنیتی وارد شده با تصویر تطابق ندارد